OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

11. septembra 2017 / Komentáre vypnuté na OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Články Z činnosti komory

Na základe doručenej žiadosti predsedu Slovenskej komory SP a ASP, Mgr. Petra Kulifaja, o uvoľnenie z funkcie sa predstavenstvo komory na svojom rokovaní dňa 6.9.2017 uznieslo na nasledovnom uznesení:

V zmysle čl. 13 Volebného poriadku a z dôvodu naplnenia podmienok uvedených v čl. 4 bod 4, písm. b), vyhlasuje predstavenstvo komory termín konania doplňujúcich volieb, ktorým je streda, 22.11.2017. Doplňujúce voľby sa budú konať v Poprade (presné miesto bude v dostatočnom predstihu doplnené).

Zároveň predstavenstvo komory rozhodlo o lehotách platných pre konanie týchto doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku. Tieto lehoty sú nasledovné:

Prijatie royhodnutia o konaní doplňujúcich volieb 6.9.2017
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisie do 13.10.2017, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvom najneskôr do 2.11.2017
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komory do 13.10.2017, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné) najneskôr 12.11.2017, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb 22.11.2017

 

V prípade, že ku dňu uzávierky prijímania návrhov kandidatúr na predsedu komory (13.10.2017) nebudú doručené žiadne návrhy, postupuje sa v zmysle Článku 6, bodu 5 a teda návrhy na kandidátov bude možné predložiť aj ústne priamo na sneme. V prípade nominácie na sneme, písomný súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.

Zároveň pripomíname, že právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Každý člen komory môže kandidovať tiež na základe vlastného návrhu.

Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory a na voľbu členov volebnej komisie musí navrhovateľ predložiť predstavenstvu komory písomne, prostredníctvom doručovateľa (adresa: Slovenská komora SP a ASP, predstavenstvo komory, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava) alebo elektronicky – mailom (komora@socialnapraca.sk).

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

  • titul, meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory (http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/),
  • funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje,
  • meno a priezvisko navrhovateľa,
  • dátum podania návrhu.

Súčasťou návrhu musí byť aj písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu predstavenstvu komory, najneskôr do 13.10.2017.