Snem komory

Snem komory

  1. schvaľuje štatút komory, iné vnútorné predpisy komory a etický kódex,
  2. volí a odvoláva predsedu komory a ostatných členov orgánov komory,
  3. priznáva a odníma postavenie hosťujúceho člena komory a čestného člena komory,
  4. schvaľuje výšku členského príspevku a poplatkov,
  5. schvaľuje správu o hospodárení komory za uplynulý kalendárny rok,
  6. rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí vo vnútornom predpise komory alebo o veciach, ktoré sú upravené v tomto štatúte.

 

Zasadnutia snemu komory sa konajú podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok. Predstavenstvo komory je povinné zvolať zasadnutie snemu komory do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti:

  1. predsedu komory,
  2. najmenej tretiny členov komory alebo
  3. dozornej rady komory.

 

Snem komory môže rozhodnúť o zriadení sekcií komory.