Profesijná rada komory

Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a zároveň:

 • a) vydáva etický kódex, ktorý je po schválení snemom komory pre členov komory záväzný,
 • b) vydáva odporúčania v oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci,
 • c) vydáva pravidlá hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax.
 • d) hodnotí sústavné vzdelávanie v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax a informuje sa o sústavnom vzdelávaní v nadstavbových odborných činnostiach sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax,
 • e) podáva stanoviská k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
 • f) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
 • g) rozhoduje v prvom stupni v mene komory v konaní o povolení a v konaní o uznaní dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
 • h) rozhoduje i námietkach proti nezapísaniu do zoznamu členov komory,
 • i) vydáva potvrdenie o dĺžke výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka na účely preukazovania praxe,
 • j) vedie a aktualizuje register povolení,
 • k) navrhuje zástupcov komory do akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania.

Členovia profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP:
Mgr. Závacká Petra– predsedkyňa profesijnej rady
prof. PaedDr. Schavel Milan, PhD. – podpredseda profesijnej rady
doc. PhDr. Brnula Peter , PhD. – člen profesijnej rady
prof. PhDr. Gabura Ján, CSc. – člen profesijnej rady
Mgr. Hambálek Vladimír – člen profesijnej rady
Mgr. Kuchárová Gabriela – členka profesijnej rady
doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof. – člen profesijnej rady
doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD. – členka profesijnej rady
Doc. PhDr. Pavelová Ľuba, PhD. – členka profesijnej rady
Doc. PhDr. Roman Tibor, PhD. – člen profesijnej rady
Mgr. Turacová Monika, PhD. – členka profesijnej rady