Predstavenstvo komory

Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory, ktorý:

 • a) zvoláva zasadnutia snemu komory,
 • b) schvaľuje rozpočet komory na kalendárny rok,
 • c) hospodári s majetkom komory,
 • d) rozhoduje o zapísaní člena do zoznamu členov komory,
 • e) vedie a aktualizuje zoznam členov komory, hosťujúcich členov komory a čestných členov komory,
 • f) predkladá správy o činnosti predstavenstva komory snemu komory,
 • g) podáva snemu komory záväzné stanovisko k uplatňovaniu vnútorných predpisov komory,
 • h) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,
 • i) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam profesijnej rady komory vo veciach odňatia povolenia a vo veciach uznania dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou inštitúciou,
 • j) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie komory,
 • k) ustanovuje volebnú komisiu.

Členovia predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP:
Mgr. Ingrid Doležalová – členka predstavenstva komory
PhDr. František Drozd, PhD. – člen predstavenstva komory
PhDr. Jana Mazalánová – členka predstavenstva komory
Mgr. Kristína Mózešová, PhD. – členka predstavenstva komory
Mgr. Beáta Rybárová – členka predstavenstva komory
PhDr. Peter Seman – člen predstavenstva komory
Mgr. Peter Vilček – člen predstavenstva komory