Dozorná rada komory

Dozorná rada komory kontroluje:

  • a) činnosť komory,
  • b) plnenie uznesení snemu komory,
  • c) hospodárenie s majetkom komory,
  • d) činnosť predstavenstva komory a predsedu komory,
  • e) dodržiavanie vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory.

Dozorná rada taktiež:

  • a) predkladá snemu komory správu o hospodárení komory,
  • b) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči členovi komory,
  • c) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu dozornej rady komory a podpredsedu alebo podpredsedov dozornej rady komory.

Členovia dozornej rady Slovenskej komory SP a ASP:
Mgr. Babuščák Ladislav – predseda dozornej rady komory
PhDr. Vorobel Jozef, PhD. – podpredseda dozornej rady komory
Mgr. Benická Jana – členka dozornej rady komory
Bc. Duban Ingrid – členka dozornej rady komory
PhDr. Halušková Eva, PhD. – členka dozornej rady komory
Mgr. Horváthová Beáta – členka dozornej rady komory
Bc. Chovancová Katarína – členka dozornej rady komory
PhDr. Solčanská Mária – členka dozornej rady komory
Mgr. Mária Olexáková – členka dozornej rady komory