Disciplinárna komisia komory

Disciplinárna komisia komory:

  • a) rozhoduje v prvom stupni v disciplinárnom konaní vedenom proti členovi komory, ktoré sa začalo na návrh dozornej rady komory, profesijnej rady komory alebo z jej vlastného podnetu,
  • b) posudzuje podnety na členov komory v oblasti porušenia povinnosti členov komory vyplývajúcej zo zákona alebo v oblasti porušenia vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu členom komory,
  • c) plní oznamovaciu povinnosť o výsledkoch disciplinárnych konaní alebo o iných skutočnostiach,
  • d) volí a odvoláva zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie komory a podpredsedu alebo podpredsedov disciplinárnej komisie komory.

Členovia disciplinárnej komisie Slovenskej komory SP a ASP:
Mgr. PhDr. Šugrová Nadežda – predseda disciplinárnej komisie
Mgr. Andrášiková Karina – 1. podpredseda disciplinárnej komisie
Mgr. Ondrejková Martina – 2. podpredseda disciplinárnej komisie
Mgr. Konkoľová Janka – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Krupová Martina – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Lovinger Ibolya – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Miček Martin – člen disciplinárnej komisie
Mgr. et Mgr. Svitaňová Mária – členka disciplinárnej komisie
PhDr. Štiavnická Dagmar, Dis. – členka disciplinárnej komisie
PhDr. Bc. Vadkertiová Silvia, PhD. – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Vidholdová Mária – členka disciplinárnej komisie