Členský príspevok

Na ustanovujúcom sneme komory zo dňa 18.9.2015 sme si odsúhlasili členský príspevok v sume 20 € za kalendárny rok.
Členský príspevok je potrebné uhradiť do dvoch mesiacov po zápise do zoznamu členov komory (zakladajúci členovia komory do 30.6.2016)
na bankový účet komory IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093

Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše identifikačné číslo (bez písmen), ktoré nájdete v zverejnenom zozname členov komory
Ako špecifický symbol uveďte rok 2016, za ktorý platíte členský príspevok.

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku za rok 2016 k 31.1.2017.
V prípade nezrovnalostí nás prosím kontaktujte na mailovej adrese komora@socialnapraca.sk