Prerušenie a zánik členstva v komore

Členstvo v komore sa preruší:

  1. dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o prerušení členstva v komore na obdobie uvedené v oznámení. Ak v oznámení nie je uvedený obdobie, na ktoré má byť členstvo prerušené, členstvo sa preruší najviac na tri roky odo dňa doručenia žiadosti o prerušenie členstva v komore,
  2. dňom pozastavenia platnosti povolenia na výkon samostatnej praxe,
  3. uložením disciplinárneho opatrenia podľa zákona.

 

Členstvo v komore zaniká:

  1. dňom doručenia písomného oznámenia člena komory o ukončení členstva v komore, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň ukončenia členstva v komore,
  2. smrťou člena komory alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  3. uložením disciplinárneho opatrenia podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci, vrátane neplnenia povinnosti úhrady členského príspevku za obdobie 24 kalendárnych mesiacov,
  4. uplynutím jedného roka, počas ktorého člen komory nevykonával prax sociálneho pracovníka alebo asistenta sociálnej práce, ak mu členstvo v komore nebolo prerušené,
  5. odňatím povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka alebo asistenta sociálnej práce

 

Žiadosť o prerušenie / zrušenie členstva v komore