Práva a povinnosti členov komory

Člen komory má právo:

  1. byť volený za predsedu komory a do orgánov komory,
  2. využívať bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
  3. na sprostredkovanie právneho zastupovania v konaní pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
  4. predkladať návrhy na priznanie postavenia hosťujúceho člena komory a na udelenie čestného členstva v komore inej fyzickej osobe, ktorá nie je členom komory,
  5. zúčastniť sa na rokovaní orgánov komory a vyjadriť sa k veci, ktorá je prerokovávaná na rokovaní orgánov komory, a to ak ide o vec, ktorou je člen komory priamo dotknutý.

 

Člen komory je povinný:

  1. vykonávať sociálnu prácu v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s etickým kódexom vydaným komorou,
  2. dodržiavať štatút komory a vnútorné predpisy komory,
  3. oznamovať predstavenstvu komory skutočnosti rozhodujúce pre jeho členstvo v komore, a to do 30 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
  4. riadne a včas platiť členský príspevok, okrem obdobia prerušenia členstva v komore.