Čestní členovia komory

Komora môže fyzickej osobe deliť čestné členstvo v komore.

Čestné členstvo v komore môže na návrh niektorého z orgánov komory alebo na návrh najmenej 20 členov komory snem komory udeliť fyzickej osobe, ktorá nie je členom komory a ktorá významnou mierou prispela k rozvoju sociálnej práce.

Čestný člen komory má právo zúčastňovať sa zasadnutí snemu komory, ale bez hlasovacieho práva.

Čestné členstvo v komore môže na návrh niektorého z orgánov komory alebo na návrh najmenej 20 členov komory snem komory odňať.

Ak máte záujem navrhnúť niekomu udelenie čestného členstva v komore, použite prosím formulár návrhu, uverejnený na tejto stránke. Po nazbieraní dostatočného počtu návrhov oslovíme navrhovanú osobu s výzvou o vyjadrenie súhlasu s udelením čestného členstva v komore.

ZOZNAM ČESTNÝCH ČLENOV KOMORY (aktualizovaný k 31.12.2017)

Návrh na udelenie čestného členstva v komore (.docx)

Súhlas s udelením čestného členstva v komore (.docx)