Nominácia člena do pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania – prihlásenie do 11.11.2020

9. novembra 2020 / Komentáre vypnuté na Nominácia člena do pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania – prihlásenie do 11.11.2020

Články Vzdelávanie Z činnosti komory

Tvorba stratégie je jednou z podaktivít Národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu, ktorý implementuje MPSVaR SR.

Hlavným cieľom projektu je na základe spoločnej vzdelávacej stratégie rezortu vytvoriť funkčný systém rezortného vzdelávania (špecializačné vzdelávanie, nadstavbové vzdelávanie a sústavné vzdelávanie), ktoré doposiaľ v rezorte absentuje.

Funkčný systém rezortného vzdelávania zabezpečí zvýšenie profesionality výkon v oblasti služieb sociálnej inklúzie a priamo podporí profesionalizáciu sociálnej práce a iných odborných činností. V praxi tak bude zabezpečené poskytovanie prístupných a kvalitných služieb v oblasti podpory sociálnej inklúzie.

Pracovná skupina bude zložená z členov reprezentatívnych organizácií za oblasť štátnej správy, samosprávy, akademickej obce, profesijných organizácií a zástupcov poskytovateľov služieb v oblasti sociálnej inklúzie.

Preto vás chceme požiadať, ak máte záujem o účasť vo výberovom procese a pôsobíte v oblasti sociálnej inklúzie, aby ste na adresu tajomníčky komorytajomnicka@socialnapraca.sk zaslali emailom v termíne do 11.11.2020 svoju požiadavku s motivačným listom a stručným profesijným životopisom.