List hlavnému hygienikovi SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12. mája 2020 / Komentáre vypnuté na List hlavnému hygienikovi SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Články Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce napísala list adresovaný hlavnému hygienikovi SR a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

S podporou supervízorov a ďalších profesijných združení pôsobiacich v sociálnych službách, sociálnoprávnej ochrane a v sociálnej kuratele s prosbou uvoľniť opatrenie pre sociálne služby a centrá pre deti a rodinu vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately ohľadom výkonu supervízie v ich priestore.

K listu sa pripojili:

  • Zrkadlenie, o.z.
  • Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
  • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
  • Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
  • Stanislava Hunyadiová (supervízor)
  • Milan Schavel (supervízor)
  • Bohuslav Kuzyšin (supervízor)

Znenia listov pre hlavného hygienika nájdete tu, pre pána ministra tu.