Knižnica

Táto časť web stránky ponúka linky na stiahnutie si publikácii, ktoré v elektronickej verzii vydali členovia komory, hosťujúci členovia komory, prípadne ďalší odborníci.
Ak máte tipy na ďalšie elektronické publikácie, ktoré by mohli byť pre prax sociálnych pracovníkov užitočné, dajte nám prosím vedieť.
Svoje tipy nám posielajte na mailovú adresu komory komora@socialnapraca.sk Ďakujeme.

Publikácie na tému deinštitucionalizácie vydané Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-di/publikacie-na-stiahnutie

  • Podporované zamestnávanie v procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • Riadenie a manažment prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • Transformačný plán – metodika prípravy
  • Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizáce
  • Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb
  • Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie a deinštitucionalizácie

Publikácie na tému deinštitucionalizácie zverejnené na web stránke Platformy za komunitné služby Z DOMOVA DOMOV
http://www.zdomovadomov.sk/category/publikacie/

Publikácie na tému osobnostno-sociálnej výchovy mladých ľudí, vydané občianskym združením PERSONA: