Informácia – mimoriadny snem (01/2023)

20. novembra 2022 / Komentáre vypnuté na Informácia – mimoriadny snem (01/2023)

Z činnosti komory

Vážená členka Slovenskej komory SP a ASP,
Vážený člen Slovenskej komory SP a ASP,
srdečne Vás pozývame na mimoriadne zasadnutie Snemu Slovenskej komory SP a ASP (SK SP a ASP), ktoré sa uskutoční dňa 26.01.2023 on-line, v čase od 10:00 – 12:00.
Zasadnutie Snemu SK SP a ASP bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami, nakoľko súčasný počet členov Predstavenstva klesol pod minimálnu úroveň piatich členov.

Radi by sme Vás touto cestou informovali aj o lehotách platných pre konanie doplňujúcich volieb v zmysle Volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP:

Prijatie uznesenia o konaní doplňujúcich volieb – 7.11.2022
Navrhovanie kandidátov na členov Volebnej komisie – do 17.12.2022, vrátane
Ustanovenie Volebnej komisie Predstavenstvom – najneskôr do 04.01.2023
Navrhovanie kandidátov na voľbu členov Predstavenstva komory – do 17.12.2022, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby členov Predstavenstva SK SP a ASP v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné) – najneskôr 16.01.2023, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb – 26.01.2023

Právo navrhovať kandidátov na voľbu členov Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP a kandidátov na voľbu členov Volebnej komisie má každý člen SK SP a ASP. Člen SK SP a ASP nemôže navrhnúť na volenú funkciu sám seba. Kandidáta musí navrhnúť iný člen SK SP a ASP.


Návrh na kandidáta na voľbu člena Predstavenstva SK SP a ASP a na voľbu členov Volebnej komisie musí navrhovateľ predložiť Predstavenstvu SK SP a ASP písomne, prostredníctvom doručovateľa (adresa: Slovenská komora SP a ASP, Predstavenstvo SK SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava) alebo elektronicky – mailom (komora@socialnapraca.sk).

Náležitosti návrhu kandidáta/tky a viac informácii nájdete v priloženej POZVÁNKE.