Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach

18. júla 2018 / Komentáre vypnuté na Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach

Články Z činnosti komory

Projekt „Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl“

Od júla 2018 rozbehlo občianske združenie PERSONA realizáciu projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

Projekt sa zameriava na dve oblasti, ktoré prispievajú k prevencii a eliminácii negatívnych sociálno-patologických javov a rizikového správania u mladých ľudí.

  1. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach. Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre služby sociálnej práce v školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich rodín, školským zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe v sociálnej práci.
  2. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok vo forme krátkych videí, pracovných listov, učebníc, metodických príručiek, vrátane ich anglických mutácií a pod. Vytvorené podklady budú voľne dostupným výstupom na web stránke projektu coolschool.sk, z ktorej budú môcť čerpať školskí sociálni pracovníci a ďalší záujemcovia o tento druh vzdelávania a metód primárnej prevencie.

Medzi hlavné výstupy projektu patrí:

a) Vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály:

  1. Východiská praxe sociálnej práce v oblasti školstva (Podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva ŠVVŠ SR);
  2. Štandardy sociálnej práce v školských zariadeniach;
  3. podklady pre zaradenie sociálnej práce v školstve medzi špecializovanú odbornú činnosť podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci,
  4. legislatívne návrhy, ktoré budú podporovať etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach.

b) vytvorené metodické materiály podporujúce zavádzanie osobnostno-sociálnu výchovu do škôl: 7 sád školiacich a metodických materiálov (pracovné listy pre žiakov, metodické materiály pre učiteľov, krátke videá, podklady pre zážitkové aktivity a pod.) k zavedeniu 7 tém OSV do škôl.

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa a partnerom projektu je Slovenská komora SP a ASP.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Bližšie info o aktivitách projektu nájdete na www.coolschool.sk od januára 2019.