Pozvánka na workshop

9. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na workshop

Články Konferencie

Centrum MEMORY n.o. Vás srdečne pozýva na workshop
DOBRE JESŤ NAPRIEK ZABÚDANIU, ktorý sa bude konať v termíne 21.02.2018.
Workshop ponúka vedomosti o dysfágií, o jej príčinách, druhoch, o jej diagnostike a terapii. Záujemcovia sa naučia ,ako uľahčiť jedenie a pitie ľuďom s demenciou, aká postúra človeka je bezpečná pri jedení a pití, t.j. pri ktorej nedochádza k aspirácii a aká konzistencia a štruktúra jedla najviac stimuluje ľudí s demenciou.

Cena workshopu 70 EUR / os, členovia Slovenskej komory sestier 49 EUR / os ( 6 kreditov )
Prihlásiť sa je možné do 14.02.2018 na stránke https://goo.gl/forms/c127HTLUDhezxQYC3
Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Lektorka: PaedDr.Bunová Barbora, PhD.

Profesijný životopis: PaedDr. Bunová Barbora, PhD. je klinick. logopéd, pracuje v Ambulancii klinickej logopédie, LOGOMEDIK s.r.o. v Skalici. Od roku 2002 sa ako prv. klinick. logopéd na Slovensku začala venovať dysfágiám, najprv u dospel.ch pacientov, neskôr aj u detí. Svoje teoretické a praktické skúsenosti z oblasti dysfágií získala stážami v zahraničí. Od roku 2002 do roku 2004 sa zúčastnila stáži na Foniatricko-logopedickom oddelení v Algemeine Krankenhaus vo Viedni pod vedením prof. Dr. Bigenzahna. Tieto stáže boli zamerané na terapiu dysfágií. Od roku 2005-2010 sa zúčastňovala stáží na logopedickom oddelení SRH Kliniky v Karlsbade-Langensteinbach (Nemecko), zameran.ch na diagnostiku dysfágií. Na uvedenom pracovisku získala aj certifikát z videofluoroskopie. Zúčastnila sa viacer.ch dysfagiologick.ch kurzov v zahraničí, ktor.ch lektorkami boli popredné svetové dysfagiologičky. V roku 2010 obhájila doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite, odbor verejné zdravotníctvo, pod vedením †prof. MUDr.Daniela Bartka, DRSc. Vo svojej doktorandskej práci sa venovala neurogénnym dysfágiám u pacientov po CMP. V roku 2012 sa stala NDT Bobath terapeutom. Je viceprezidentkou Slovenskej komory in.ch zdravotníckych pracovníkov a vedeckou sekretárkou Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Komu je workshop určený: liečebn.m pedagógom, klinick.m logopédom, zdravotn.m sestrám, klinick.m psychológom

Čo vo workshope získam: vedomosti o dysfágií, o jej príčinách, druhoch, o jej diagnostike a terapii. Naučím sa, ako uľahčiť jedenie a pitie ľuďom s demenciou, aká postúra človeka je bezpečná pri jedení a pití, t.j. pri ktorej nedochádza k aspirácii. Aká konzistencia a štruktúra jedla najviac stimuluje ľudí s demenciou

Obsah: Normálne prehĺtanie

Dysfágie- príčiny vzniku dysfágií, druhy dysfágií

Symptómy dysfágie

Vyšetrenie dysfágie – skríning, základné vyšetrenie a vyšetrenie zobrazovacími objektívnymi technikami

Terapia dysfágie- kompenzačné manévre a funkčná terapia

Správna postúra pri jedení- nácvik správnej postúry

Vhodná konzistencia a štuktúra jedla, stimulujúca ľudí s demenciou

Účastníci workshopu nech si donesú na jedenie jogurt s kúskami ovocia a nejaké keksy alebo napolitánky, samozrejme aj vlastné lyžičky

Prihlásiť TU: https://goo.gl/forms/c127HTLUDhezxQYC3