Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR – výsledky výskumu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Vo februári minulého roku sme Vás oslovili s ponukou o zapojenie sa do výskumu zameraného na identifikovanie kľúčových hodnôt sociálnej práce na Slovensku. Pán prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. ponúka spracované výsledky výskumu a ďakuje za spoluprácu.

 

Výzva pre zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti

Oslovujeme Vás ako zástupcov neziskového sektora v sociálnej oblasti. Mnohí vnímate problematickú situáciu čerpania eurofondov v sociálnej oblasti na Slovensku (napr. neefektívne nastavenie výziev, nadmerná administratíva projektov, obava z vysokej rizikovosti pri prijímaní a zazmluvnení projektov atď.). Aj preto sme boli oslovení ESF, aby sme v rámci Národného projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti oslovili zástupcov neziskového sektora a spoločne pripravili zoznam vlastných návrhov na obsah výziev, teda v akých oblastiach, na aké zameranie projektov by sme vedeli využiť financie z ESF. Dôležité je, aby boli pilotné a inovatívne, alebo nedostatkové (nie suplujúce štátne finančné mechanizmy) a aby sme ich vedeli zaradiť do ESF štruktúry (prioritné osi, horizontálne priority, ciele a špecifické ciele atď.). Read More

Konferencia ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb,

prijmite prosím pozvanie na konferenciu ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie,
ktorá sa bude konať dňa 31.5.2018 v Českých Budějoviciach.

Na konferencii bude popri mnohých zaujímavých prednáškach predstavená nová autorská kniha o Koncepte Zmyslovej aktivizácie a novinkou je tiež udelenie Ceny Zmyslovej aktivizácie.

Prihlásenie na konferenciu: http://www.smyslovaaktivizace.cz/index.php/konference/194-konference-2018-smyslova-aktivizace-telem-i-dusi

Pozvánka na stiahnutie TU.