Prosím, odsúďte ma

Sedím nad rozhodnutím súdu, ktorý uznal vinnou sociálnu pracovníčku, kolíznu opatrovníčku. Vraj pochybila a ak by konala inak, Lucka mohla ešte žiť. Generálna prevencia, tak to nazvali.

Smútim, zúrim, plačem. Nie preto, že by som ju poznala a vedela – bolo to celé úplne inak. Niekde sa chyba isto stala, množstvo chýb. Zomrelo dieťa. Osamelé, hladné, trpiace a ubolené. Smútim, pretože pozerám späť na 26 rokov môjho pracovného života v tejto oblasti. Zúrim, pretože cítim obrovskú bezmocnosť. A plačem, aby som to zo seba dostala von.

Read More

Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako profesijná organizácia vyjadruje podporu procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktorý je v súlade s napĺňaním základných ľudských práv a slobôd.

Práve dodržiavanie ľudských práv, spolu so sociálnou spravodlivosťou, kolektívnou zodpovednosťou a rešpektom k rozmanitosti sú hlavnými princípmi sociálnej práce.
Slovensko sa prijatím medzinárodných právnych dokumentov Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Európska stratégia na roky 2010 – 2020 zaviazalo k plnému uplatňovaniu ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím (ZP). Dohovor je jedinečný a najvplyvnejší dokument tohto typu v rámci medzinárodného práva, jeho účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Ako komora sa spolupodieľame na vytváraní Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 (ďalej aj ako „NAP“), ktorý je jedným z nástrojov realizujúcich záväzok Slovenska vyplývajúci z prijatia uvedených dokumentov. Deinštitucionalizáciou v zmysle NAP je podpora a vybudovanie vybraných druhov terénnych, ambulantných a pobytových služieb na komunitnej úrovni, ktoré posilnia nezávislý život človeka – či už to súvisí výlučne so zdravotným postihnutím alebo seniorským vekom. Predpokladá ukončenie poskytovania pôvodných pobytových sociálnych služieb vo veľkokapacitných inštitucionálnych zariadeniach a postupnú integráciu prijímateľov sociálnych služieb v širokom spektre podporných služieb v prirodzenom sociálnom prostredí komunity.

Skutočné zlepšenie kvality života osôb so zdravotným postihnutím v zmysle deinštitucionalizácie je možné len vtedy, keď budú všetky dokumenty a opatrenia prijímané v dlhodobej rovine, s pevnou pozíciou v zákonoch, s aktívnou účasťou štátu a cez viaceré nástroje vykonávania sociálnej a rodinnej politiky. Podporu rodín s členom so zdravotným postihnutím, alebo so seniorom v oblasti práva na život v ich prirodzenom prostredí a komunite, považujeme za najhonosnejší cieľ, vrátane možnosti samostatne rozhodovať o vlastnom živote.

Ako profesijná organizácia chceme aktívne prispievať k vytváraniu podmienok pre dosahovanie týchto cieľov. Budeme sa snažiť:

  • nachádzať a prinášať nástroje, ktoré zefektívnia presadzovanie, uplatňovanie a vymožiteľnosť ľudských práv osobami so ZP,
  • zvyšovať informovanosť odbornej aj laickej verejnosti v oblasti ľudských práv a slobôd osôb so ZP, ich vymožiteľnosti a prevencii voči všetkým formám diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie voči osobám so ZP,
  • podporovať zvyšovanie kompetencií pracovníkov pracujúcich s klientskou skupinou osôb so ZP,
  • spolupodieľať sa na vytváraní optimálneho a dlhodobo udržateľného modelu financovania sociálnych služieb,
  • podporovať spoluprácu a partnerstvá medzi organizáciami a inštitúciami vykonávajúcimi činnosť v oblasti zvyšovania kvality života osôb so ZP,
  • zvyšovať povedomie osôb so ZP a ich rodín o problematike ich práv a povinností, o možnostiach ich podpory (zo strany štátu, mimovládneho sektora, miest a obcí) v konkrétnych životných situáciách súvisiacich s ich zdravotným postihnutím,
  • prostredníctvom svojich členov a orgánov aktívne realizovať konkrétne postupy schváleného procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

Bude tiež našou snahou:

  • poukázať na rozpory v dosahovaní cieľov a opatrení smerujúcich k zvyšovaniu kvality života osôb so ZP a poskytnúť reflexiu o ich realizácii prostredníctvom sociálnych pracovníkov z praxe,
  • poukázať na nevyužívanie dostupných nástrojov podporujúcich proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

Našej profesijnej organizácii záleží na vytváraní ohľaduplnej spoločnosti, vnímavej na potreby všetkých jej občanov a aktívne presadzujúcej dodržiavanie ich ľudských práv a slobôd.

Za Slovenskú komoru SP a ASP
členovia Predstavenstva komory

Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENOVIA, VÁŽENÉ HOSŤUJÚCE ČLENKY, VÁŽENÍ HOSŤUJÚCI ČLENOVIA KOMORY

Srdečne vás pozývam na zasadnutie snemu komory,
ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2016 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU).
Účastníci snemu budú mať:
• zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie,
• preplatené cestovné náklady v hodnote cestovného lístka verejnou dopravou
• preplatené náklady na ubytovanie v hodnote max. 15 € (platí pre tých, ktorí sa zúčastnia pripravovaného snemu aj kongresu, konaného 7.10.2016).

V zmysle rokovacieho poriadku komory, majú právo zúčastniť sa rokovanie snemu komory členovia komory aj hosťujúci členovia komory, a to bez možnosti zastupovania.
Člen komory, ktorý sa nemôže rokovania snemu komory zúčastniť, je povinný vopred sa ospravedlniť.
Prosím, potvrďte svoju účasť / neúčasť a ospravedlnenie cez formulár do 25.9.2016.
https://goo.gl/forms/zUHUhGpNO6xt1MQs2

Bližšie informácie o plánovanom programe rokovania snemu nájdete v priloženej pozvánke.
Teším sa na stretnutie s Vami a verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte.
Prajem všetko dobré, s úctou
Mgr. Peter Kulifaj, Predseda Slovenskej komory SP a ASP