Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (výskum)

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce spolupracovala pri realizácie výskumu ohľadom ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Cieľom bola analýza viacerých oblastí ďalšieho (sústavného) vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Zber informácií bol anonymný a bude použitý predovšetkým pre vedecké účely. Závery skúmania budú taktiež aplikované v kontexte skvalitňovania sústavného vzdelávania.

V nasledovnom odkaze máte možnosť oboznámiť sa s čiastočnými výsledkami, ktoré boli publikované v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ďalšie vzdelávanie_výskum_2018

Za výskumný tím Vám ďakuje prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (andrej.matel@gmail.com)

Ak by Vás alebo Vašich kolegov zaujímali výsledky výskumu profesijných hodnôt sociálnej práce, tieto sú kompletne zverejnené v publikácii Mátel, A., Romanová, M., Senáriková, Z. 2017. Profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike. Nitra: UKF.
Vybrané výsledky sú dostupné aj v zborníku http://www.prohuman.sk/socialna-praca/zbornik-z-konferencie-profesijne-hodnoty-socialnej-prace-piesany-2017
a odkaz aj na stránke komory http://socialnapraca.sk/2018/02/profesijne-hodnoty-socialnej-prace-v-sr-vysledky-vyskumu/

 

Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny

Vážení členovia, dávame vám do pozornosti ďalšiu z odborných knižných publikácií, ktorá by mohla byť prínosom k profesionalizácii sociálnej práce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí. V  prípade záujmu  je možné zakúpiť si uvedenú publikáciu osobne v predajni VEDA na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave, taktiež prostredníctvom email: markova@centrum.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzia odbornej monografie

Podpora otvoreného listu predsedovi vlády SR k žiadosti o urýchlenie PROCESU TRANSFORMÁCIE A DEINŠTITUCIONALIZÁCIE.

Nezabúdajme, že je potrebné upozorňovať a hovoriť o dôsledkoch nenapredovania.

Na základe iniciatívy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a Centra podpory deinštitucionalizácie sa aj  Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce stala  súčasťou skupiny viacerých organizácií, ktoré podporili otvorený list predsedovi vlády SR o urýchlenie PROCESU TRANSFORMÁCIE A DEINŠTITUCIONALIZÁCIE. Prípadovú štúdiu, list adresovaný premiérovi a ostatné s podporou súvisiace dokumenty môžete nájsť v prílohach:

Read More