Svetový deň sociálnej práce 2017

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov už vyše tridsať rokov vyhlasuje Svetový deň sociálnej práce. Tento deň pripadá vždy na tretí utorok v mesiaci marec. V tomto roku je týmto dňom 21. marec. Nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia.

Svetový deň sociálnej práce poukazuje na zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a zdôrazňuje jej spoločenský význam na inštitucionálnej, regionálnej a národnej úrovni, informuje o význame sociálnej práce pre spoločnosť a obhajuje záujmy sociálnej práce v ekonomických a politických systémoch.

Hlavnými princípmi sociálnej práce sú: rešpekt k vrodenej hodnote a dôstojnosti ľudských bytostí, zamedzenie bezprávia, rešpektovanie odlišnosti a dodržiavanie ľudských práv a sociálnej spravodlivosti.

Sociálna práca hovorí o prepojenosti ľudských práv s kolektívnou zodpovednosťou. Myšlienka kolektívnej zodpovednosti zdôrazňuje význam vytvárania vzájomných vzťahov v rámci komunity a poukazuje na to, že ľudské práva jednotlivca môžu byť každodenne naplnené iba vtedy, ak dokážeme na seba prevziať zodpovednosť jeden za druhého a za prostredie, v ktorom žijeme. Sociálna práca tak rešpektuje vzájomnú závislosť medzi ľuďmi a prostredím.

Sociálna práca je na prax orientovaná profesia a zároveň vedecká disciplína, ktorej základným poslaním je podporovať sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť a posilnenie práv a slobôd ľudí. Pokiaľ je to možné, sociálni pracovníci pracujú viac s ľuďmi ako iba pre ľudí. Prax sociálnej práce pokrýva celý rad aktivít, vrátane rôznych foriem terapie a poradenstva, skupinovej a komunitnej práce, formulovania politiky a analýz, obhajovania a politických intervencií.

World Social Work Day 2017

Sociálna práca v zdravotníctve

V piatok, 10. marca 2017, zorganizovala Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pracovné stretnutie odborníkov z rôznych profesií,  zástupcov z radov akademikov, ako aj praktikov. Stretli sa spolu sociálni pracovníci, lekári, psychológovia, zdravotné sestry a spoločne sa venovali riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom tohto, ako aj ďalších plánovaných stretnutí, je vytvorenie podkladového materiálu pre komoru, ktorý bude použitý pri riešení vyššie popísanej problematiky. Považujeme za dôležité na začiatku zjednotiť východiská a vízie, ktoré sa k riešeniu danej problematiky viažu a k tomu majú slúžiť aj spoločné pracovné stretnutia, ktoré ponúkajú príležitostí na diskusiu odborníkov k danej téme.

Na základe spracovaných podkladov budú následne vypracované ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné pripraviť v procese riešenia problematiky výkonu sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte MZ SR. Čaká nás ešte veľa práce, zapojení odborníci však majú silu a chuť nám pomáhať, za čo sme im veľmi vďační. Najbližšie spoločné pracovné stretnutie k tejto problematike sa uskutoční 11. apríla 2017.

Po zosúladení spoločných východísk a vízií sa zástupcovia komory stretnú so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR a dohodnú konkrétne kroky, ktoré spoločne urobia pre riešenie predmetnej problematiky.

 

Prosím, odsúďte ma

Sedím nad rozhodnutím súdu, ktorý uznal vinnou sociálnu pracovníčku, kolíznu opatrovníčku. Vraj pochybila a ak by konala inak, Lucka mohla ešte žiť. Generálna prevencia, tak to nazvali.

Smútim, zúrim, plačem. Nie preto, že by som ju poznala a vedela – bolo to celé úplne inak. Niekde sa chyba isto stala, množstvo chýb. Zomrelo dieťa. Osamelé, hladné, trpiace a ubolené. Smútim, pretože pozerám späť na 26 rokov môjho pracovného života v tejto oblasti. Zúrim, pretože cítim obrovskú bezmocnosť. A plačem, aby som to zo seba dostala von.

Read More