Bez vás to nejde.

15. júla 2019 / Komentáre vypnuté na Bez vás to nejde.

Články Vzdelávanie Vzdelávanie Z činnosti komory

Od júla 2018 je naša komora partnerom projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

Projekt je realizovaný v dvoch líniách.
Prvá línia projektových aktivít je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok.
Druhá línia projektových aktivít, kde naša komora hrá dôležitú úlohu, je zameraná na vytvorenie podmienok pre etablovanie sociálnej práce v školách a školských zariadeniach.

Rozvoj sociálnej práce je naším poslaním. Keď hovoríme naším, myslíme na všetkých sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Niekedy môžeme zo svojej pozície prispieť k tomuto rozvoju viac, inokedy menej. Pomôcť sa dá ale vždy.

Aj teraz sa na vás obraciame s prosbou o pomoc.
V rámci spomínaného projektu realizujeme prieskum o súčasnom stave riešenia sociálnych problémov žiakov a o potrebe etablovania profesie školského sociálneho pracovníka v školách.

Školská sociálna práca je etablovaná v mnohých krajinách v Európe a vo svete. Veľmi významne prispieva k skvalitneniu a zefektívneniu školského systému, nakoľko problémy vo vzdelávaní sú často podmienené sociálnymi problémami na pozadí, nepriaznivou sociálnou situáciou v rodine, psychologickými problémami a pod.
Zatiaľ čo učitelia rozvíjajú potenciál žiakov cez odovzdávanie vedomostí a zručností, sociálni pracovníci poskytujú žiakom podporu, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.

Ako je na Slovensku vnímaná potreba zaradiť profesiu sociálneho pracovníka do kategórie odborných zamestnancov v školstve?
Na túto otázku sa snažíme nájsť odpoveď prostredníctvom spomínaného prieskumu, do ktorého pozývame pedagogických a odborných zamestnancov škôl a tiež sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia v oblasti školskej sociálnej práce alebo v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zapojenie sa do prieskumu je tiež jedným z tých významných činov, ktoré napomáhajú rozvoju sociálnej práce na Slovensku. Pomôžte nám zodpovedať otázky prieskumu a nastavte s nami smer jednotlivých oblastí sociálnej práce.
Výskumné dotazníky sú k dispozícii na tejto stránke.
Účasť v prieskume je dobrovoľná. Výsledky prieskumu budú spracované do samostatného dokumentu, ktorý bude dostupný na stránke projektu coolschool.sk.

Vieme, že Váš čas je vzácny, preto vám za váš čas a ochotu spolupracovať ďakujeme!

Realizácia prieskumu je možná vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o OP EVS nájdete na www.opevs.eu.

Prieskum realizuje občianske združenie PERSONA, partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.