Sociálni pracovníci by mali byť odvážni v zastupovaní záujmov dieťaťa

V ostatných dňoch otriasol širokou verejnosťou prípad násilného odobratia maloletého Marca spôsobom, ktorý vyvolal vlnu oprávneného pobúrenia. Žiaľ, výkon súdneho rozhodnutia bol podľa dostupných informácií realizovaný v rozpore s postupmi, ktoré majú minimalizovať negatívne dôsledky na psychiku dieťaťa a teda bol necitlivý a neprofesionálny.

Účastníčkou tohto incidentu bola aj poverená sociálna pracovníčka z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR z pracoviska v Žarnovici. Napriek tomu, že po ľudskej stránke by sme mohli očakávať aktívnejší prístup v ochrane práv maloletého Marca, súčasná legislatívna úprava dáva sociálnemu pracovníkovi len obmedzené kompetencie zasiahnuť. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce preto plne podporuje návrhy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré by umožnili sociálnemu pracovníkovi v obdobných prípadoch aktívne intervenovať, a to najmä odporúčaním spôsobu výkonu rozhodnutia s možnosťou jeho odkladu či prerušenia.

Príležitosťou na zvýšenie kvalifikácie a teda aj pripravenosti pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately adekvátne reagovať v podobných situáciách je aj Nariadenie vlády SR z 9. decembra 2015, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce a špecializované vzdelávacie programy, vrátane sociálnej kurately. Tento vzdelávací program, ktorý by postupne mali absolvovať pracovníci odborov sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately si okrem iného kladie za cieľ pripraviť ich na zvládanie krízových situácií a postup sociálnych kurátorov v súdnych konaniach.

Zároveň by sme radi povzbudili všetkých sociálnych pracovníkov a pracovníčky, aby v situáciách, kedy je potrebné robiť rýchle a náročné rozhodnutia, mali vždy primárne na zreteli záujmy klienta, obzvlášť dieťaťa. Pokiaľ sa v týchto momentoch obávajú toho, že ich zásah môže spôsobiť ich súdne či disciplinárne konanie, komora je pripravená poskytnúť svojim členom bezplatné poradenstvo či sprostredkovať zastupovanie svojich členov v konaniach pred súdmi súvisiacich s výkonom sociálnej práce.

Ukážme sa – výzva k spolupráci v rámci Svetového dňa sociálnej práce

Vedeli ste, že aj sociálna práca má svoj svetový deň? Toho roku ním bude utorok 15. marec a nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme ponúknuť všetkým členkám a členom komory, ako i organizáciám pôsobiacim na poli sociálnej práce možnosť spolupráce. Radi sa zapojíme do všetkých iniciatív, ktoré pomôžu šíriť myšlienku tohto významného dňa medzi klientmi, odbornou i laickou verejnosťou. Uvítame najmä aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame sociálnych pracovníkov a pracovníčok v spoločnosti a sú pripravené ľuďmi, ktorým na tejto profesii úprimne záleží.

V rámci spoluprácSDSPe vieme tieto aktivity propagovať na stránkach www.socialnapraca.sk, dokážeme sa organizačne či materiálne/finančne podieľať na ich realizácii. Môže ísť o rôzne prezentačné podujatia, dni otvorených dverí, jednoduché kampane či iné – netradičné – akcie.

Pokiaľ by ste mali nápad, kontaktujte nás prosím pomocou tohto formulára do 17. februára 2016. V piatok 19. februára zasadne predstavenstvo komory, ktoré sa bude všetkým návrhom venovať a rozhodne, do čoho a akým spôsobom sa zapojíme. Na všetky prípadné otázky Vám rada zodpovie Maťa Gymerská na čísle 0948 758 323 alebo tajomnik@socialnapraca.sk.

Tešíme sa na spoluprácu

 

Hľadáme ekonóma/ekonómku

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“) hľadá ekonóma/ekonómku na výkon agendy súvisiacej s činnosťou komory.

Bližšie informácie o pracovnej ponuke nájdete TU.

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Gymerská, tajomníčka komory

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na mailovú adresu: tajomnik@socialnapraca.sk

Kontaktovať budeme iba uchádzačov spĺňajúcich požadované kritériá. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 6.12.2015.