Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pre kvalitný výkon sociálnej práce je potrebné ju vykonávať aj eticky citlivo. Prostredníctvom predkladaného dotazníka sa snažíme identifikovať profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike a ich preferencie vzhľadom na určenie kľúčových hodnôt profesie. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Výskum je anonymný a jeho výsledky budú slúžiť k vyhodnoteniu preferencií kľúčových hodnôt sociálnej práce na Slovensku, čo pomôže nielen k jasnému vymedzeniu, ale umožní porovnávať etiku sociálnej práce na Slovensku so zvyškom sveta. Zároveň veríme, že výsledky tohto výskumu môžu byť aj inšpiráciou pre prax sociálnej práce ako aj skvalitnenie výučby aj vo vzdelávateľských inštitúciách venujúcim sa vzdelávaniu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Kliknite sem pre načítanie prieskumu: http://vyskum.prohuman.sk/index.php/626888?token=52YnhO_cmSaPG6a&lang=sk

Ďakujeme za vašu ochotu a čas venovaný jeho vypĺňaniu. O výskumných výsledkoch vás budeme informovať aj prostredníctvom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Za riešiteľov výskumu: Andrej Mátel, Martina Romanová, Zuzana Senáriková, Peter Brnula, Tibor Roman

Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti

Vážené kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na Interdisciplinárnu konferenciu o inováciách v zdravotnej starostlivosti (IHCO), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s partnermi: MPSVaR, MV SR, MZV SR, VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, SKCH, Kanceláriou SZO, SPAY Platformou a ďalšími miestnymi a zahraničnými partnermi z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Švédska, Veľkej Británie, USA, a i.

Konferencia sa uskutoční dňa 15.03.2017 v Bratislave, v Grand hotel Pressbug**** na Antolskej ulici č. 2.

Dňa 16.03.2017 podujatie bude pokračovať workshopmi v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave na Limbovej 2.

Pre viac informácií kliknite na: http://www.healthconferences.eu.

 

Profesijná identita sociálneho pracovníka

Na katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v súčasnosti prebieha výskum, zaoberajúci sa skúmaním identity sociálnych pracovníkov na Slovensku. Ide o projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, preto Vás, milé sociálne pracovníčky a milí sociálni pracovníci prosíme o venovanie pár minút svojho drahocenného času a zapojenie sa to tohto výskumu.

Ak ste sa do tohto výskumu ešte nezapojili, výskumný tím Trnavskej univerzity vďačne uvíta Vašu účasť vo výskume.

Výskumný dotazník nájdete na nasledovnom linku

https://docs.google.com/forms/d/1AJV4oZBiHVf3oBVDcy_OAsbJi06xBMRoHvOC77tjG_w/edit?usp=sharing

Ďakujeme za spoluprácu.