Zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

17. januára 2019 / Komentáre vypnuté na Zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

Články Z činnosti komory

Dňa 10. januára 2019 sa v priestoroch Katolíckej univerzity uskutočnilo zasadnutie snemu Slovenskej komory SPaASP spojené s doplňujúcimi voľbami predsedu.

Podujatie zahájil podpredseda komory p. PhDr. Peter Seman, ktorý sa prihovoril k zúčastneným členom komory a hosťujúcim členom komory. Následne odovzdal slovo pani JUDr. Nadežde Šebovej, generálnej riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR.

Po úvodných príhovoroch sa plynule prešlo na prezentáciu správ činností volených organov komory a regionálnych zástupcov. Nasledovalo schvaľovanie správy o hospodárení komory za rok 2017. Pred obednou prestávkou pristúpili zúčastnení členovia komory k doplňujúcim voľbám predsedu komory, nakoľko druhá predsedníčka komory Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová abdikovala z čelnej pozície.

Po predstavení sa kandidátky na post predsedu komory – pani PhDr. Mgr. Oľgy Jarošovej, nasledovala tajná voľba novej predsedníčky komory. Počas obednej prestávky volebná komisia spočítala hlasy a následne zverejnila výsledky volieb. So ziskom 73 hlasov sa novou predsedníčkou komory stala PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. 

Nová predsedníčka sa následne prihovorila prítomným členom komory a prebrala vedenie ďalších bodov rokovania snemu, ktorými boli aktualizácia základných dokumentov komory. Navrhované zmeny v Etickom kódexe sociálneho pracovníka – prezentoval prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel , PhD. Aktualizáciu dokumentu Smernica o udeľovaní ocenenia SOPRA   – prezentovala doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA. Členovia komory prijali viaceré uznesenia, ktoré sa týkajú ďalšieho smerovania komory a sociálnej práce.

V rámci posledného bodu rokovania snemu dostali priestor zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika p. Mgr. Monika Hricová, PhD. a p. Mgr. Vladimír Lichner, PhD., aby predstavili intervenčný program, ktorý vznikol ako praktický výstup projektu APVV-14-0921Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami na pomáhajúcich profesionálov.

V samom závere rokovania dostal priestor prezentácia návrhu novelizácie zákona 219/2004 Z.z. o sociálnej práci, odmeňovanie sociálnych pracovníkov, dopad zákona na ostatné zákony. Prezentáciu viedli p. PhDr. Jana Mazalánová a p. PhDr. František Drozd, PhD. Veríme, že si nájdete čas spísať prípadné pripomienky k vyššie uvedenému zákonu a prostredníctvom zverejnených kontaktov nám o nich dáte vedieť.

Ďakujeme všetkým účastníkom Snemu, ktorí prispeli nielen svojou prítomnosťou ale i návrhmi a rôznymi podnetmi. Obdobie, ktoré čaká komoru bude náročné vzhľadom na výzvy a úlohy, ktoré pred ňou stoja. Spoločnými silami sa pokúsime zdolať tieto výzvy, vo svojej profesii sa s nimi pasujeme každodenne.

Tlačovú správu zo snemu Slovenskej komory SPaASP nájdete TU.

Zápisnica zo zasadnutia snemu  (10.1.2019)