OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Na základe doručenej žiadosti predsedu Slovenskej komory SP a ASP, Mgr. Petra Kulifaja, o uvoľnenie z funkcie sa predstavenstvo komory na svojom rokovaní dňa 6.9.2017 uznieslo na nasledovnom uznesení:

V zmysle čl. 13 Volebného poriadku a z dôvodu naplnenia podmienok uvedených v čl. 4 bod 4, písm. b), vyhlasuje predstavenstvo komory termín konania doplňujúcich volieb, ktorým je streda, 22.11.2017. Doplňujúce voľby sa budú konať v Poprade (presné miesto bude v dostatočnom predstihu doplnené).

Zároveň predstavenstvo komory rozhodlo o lehotách platných pre konanie týchto doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku. Tieto lehoty sú nasledovné:

Prijatie royhodnutia o konaní doplňujúcich volieb6.9.2017
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisiedo 13.10.2017, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvomnajneskôr do 2.11.2017
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komorydo 13.10.2017, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné)najneskôr 12.11.2017, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb22.11.2017

 

V prípade, že ku dňu uzávierky prijímania návrhov kandidatúr na predsedu komory (13.10.2017) nebudú doručené žiadne návrhy, postupuje sa v zmysle Článku 6, bodu 5 a teda návrhy na kandidátov bude možné predložiť aj ústne priamo na sneme. V prípade nominácie na sneme, písomný súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.

Zároveň pripomíname, že právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Každý člen komory môže kandidovať tiež na základe vlastného návrhu.

Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory a na voľbu členov volebnej komisie musí navrhovateľ predložiť predstavenstvu komory písomne, prostredníctvom doručovateľa (adresa: Slovenská komora SP a ASP, predstavenstvo komory, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava) alebo elektronicky – mailom (komora@socialnapraca.sk).

Návrh na kandidáta musí obsahovať:

  • titul, meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory (http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/),
  • funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje,
  • meno a priezvisko navrhovateľa,
  • dátum podania návrhu.

Súčasťou návrhu musí byť aj písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu predstavenstvu komory, najneskôr do 13.10.2017.